Dofinansowanie nowych źródeł ciepła
i docieplenia budynkow jednorodzinnych

O Programie

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz dociepleniu budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiekszą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących włascicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz docieplenie budunków jednorodzinnych

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

docieplenie przegród budynku

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Twój mądry wybór na rzecz ochrony zdrowia, klimatu i środowiska.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Pożyczka

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Nabór wniosków

 • Prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco
 • Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOSiGW

Warunek podstawowy

 • Dla budynków istniejacych: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Osiem kroków do dofinansowania

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załacznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

2. Zbadaj potrzeby budynku

Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOSiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOSiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdząjace dochód).

4. Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOSiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5. Podpisz umowę o dofinansowanie

WFOSiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

6. Złóż wniosek o płatności

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

7. Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOSiGW potwierdzi realizacje przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

8. Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOSiGW.

Warunki dofinansowania

 • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
 • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie wiecej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niz 2% rocznie
 • Planowany okres spłaty pozyczki: do 15 lat
 • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłuzej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niz 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
 • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Na jakie działania między innymi możesz uzyskać dotację z Programu?

Nazwa elementu przedsięwzięciaJednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięciaszt.do 1000 zł
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniemszt.do 1000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepłaszt.do 1000 zł
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicznaszt.do 500 zł
Nazwa elementu przedsięwzięciaJednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany
docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszącem² powierzchni przegrodydo 150 zł
wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnychm² powierzchnido 700 zł
wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowychm² powierzchnido 2000 zł
Nazwa elementu przedsięwzięciaJednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
wezeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (wegiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olejzestawdo 15 000 zł
pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
pompy ciepła odbierajace ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
instalacje wewnetrzne ogrzewania i ciepłej wody uzytkowejzestawdo 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna*zestawdo 30 000 zł
przyłacza i instalacja wewnetrzna gazowa/olejowa**zestawdo 5 000 zł
przyłacze cieplne***zestawdo 10 000 zł
przyłacze i instalacje wewnetrzne elektroenergetyczne***zestawdo 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Intensywność dofinansowania

GrupaKwota miesięcznego dochodu / osoba w PLNDotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczka
uzupełnienie do wartosci dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601 - 800do 80%do 20%do 100%
III801 - 1000do 70%do 30%do 100%
IV1001 - 1200do 60%do 40%do 100%
V1201 - 1400do 50%do 50%do 100%
VI1401 - 1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyzej 1600do 30%*do 70%do 100%

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobe w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 plus)

*od 2019 r. dotacja zawierająca ulgę podatkową

Złóż wniosek do właściwego WFOŚiGW

Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WFOSiGW w Lublinie

20-074 Lublin
ul. Spokojna 7
www.wfos.lublin.pl
sekretariat@wfos.lublin.pl

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Infolinia Programu: 81 531 79 05, 81 531 79 06, 81 531 79 11

© 2018 Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska